Mandtal for Rønne

Rønne Bys mandtal 1701

Det ældste mandtal for Rønne er fra 1701. Se pdf-kopi af film herMandtallets forord er transskriberet af Jørn Kjøller

 Rønne Bys borgere efter mandtaller 1736, 1750 og 1753

(download zip med Accessdatabase )

På Rigsarkivet findes en kasse arkivalier under Bornholms Amt, B IV: Gruppesager om Købstædernes friheds Jorder og sammes Grænser, som indeholder bl.a. tre mandtaller over af Rønne Købstads indbyggere (borgere). De er udfærdiget med forskellige formål for øje og fremtræde meget uens.
Jeg har gennemgået alle tre og samskrevet dem i een database. Til trods for de forskellige oplysninger, har det været muligt, at samle oplysninger på mange enkelt individer fra alle tre år, hvilket forøger kildeværdien. Jeg har undladt at samkøre oplysninger på personer, der har været tvivl om. Så snart nye oplysninger føjes til, vil det være muligt at samkøre endnu flere personer.

Hver af de tre mandtaller har følgende karakteristika:

1. Rønne Byes Borger Mandtal for Aar 1736 (se det originale dokument)
Listen består af i alt 18 sider med 324 personer. Undtaget af listen er officererne, overkonstablerne, arkelimesteren, de civile betjente, kirketjenere, og pensionerede soldater og matroser – i alt 36 personer. Desuden er undladt byens fattige borgerenker, “som icke er nafngivet for vitløftighedens skyld”. Listen er underskrevet d. 1. februar 1736 ag Caspar Lorents Barsøe.
Alle er nummererede fortløbende. Personerne er delt i dem der har borgerskab og dem (kun i alt 35) der ikke har.
Dernæst spørges om, hvor mange år de har boet på stedet. Spørgsmålet er forstået således, at her angives, hvor mange år man har haft borgerskab i byen. Hvis man ikke har borgerskab, må tallet angive, hvor mange år man har arbejdet i Byen.
Næste spørgsmål går på Næring og brug. Sidste spørgsmål går på, hvornår man har svoret borgerskab.
Desuden er der kolonner om, hvilket år der er løst borgerskabsbrev, Priviligerede og enker som nyder pension. De tre sidste kolonner eru besvarede. Det er tydeligt, at udfærdigelsen af dette mandtal er en ordre fra centralmagten, ellers havde man ikke spildt plads til tomme kolonner.

2. “Efter Hans Høy. Grevelige og Stift Befalingsmandens ordre, er denne Liste paa Borgerskabet og samtlig Byens Indvaanere i Rønne angaaende Deris Handel og Brug, samt hvad ordinarie Folck nærer sig af som følger” (Se det originale dokument) 
Denne liste består af i alt 16 sider. Den består af folk med et udkomme af en eller anden art. Undtaget er løsgængere og skibsdrenge. Listen er underskrevet 10. juli 1750 af Caspar Lorents Barsøe.
Listen starter med handelsfolkene og skippere fordelt på de fire kvarterer (nr. 1-22). Dernæst værtshusmænd (nr. 23-50), så håndværkerne (nr. 51-184). Derefter følger militærpersoner i rangfølge uden nummerering, efterfulgt af præsteenker og andre der lever af pension fra Kongen eller andre, dernæst 14 personer der lever af offentlig understøttelse (fattige). Til sidst følger daglejere, grynmalere og fiskere (nr. 185-299). Til slut “byens tjenere”, i alt 7 personer udenfor nummer. Folk i hver gruppe er ofte tillige avlsfolk.

3. Rønne Byes Mandtall eller Siæle Register in Anno 1753. (Se det originale dokument)
Denne liste er den mest omfattende og består af i alt 25 sider. Listen er – ligesom den fra 1737 – geografisk forfattet. (Siderne er ikke i rækkefølge!)
Listen består af 414 indførsler, een for hvert hus eller gård i byen eller i byvangen. Første navn er husejerens navn samt civilstand. Dernæst deres forretning eller profession, så børn (antal sønner eller døtre (kun dem der er hjemmeboende)), Domestiqver (=andre samboende familiemedlemmer) og tyende fordelt på køn. Dernæst folk, der bor til leje og deres børn, tyende og andre i familien, samt deres profession. Til slut totaltal fordelt på køn, samt totaler af folk over og under 15 år.
Det samlede folketal blev opgjort til 872 mandkøn og 1084 kvindekøn – 1956 i alt. Af disse var de 621 under 15 år.
Listen er forfattet og underskrevet af O.S.Grønvold, Rønne 21. maj 1753.
Stavemåden er meget lemfældig og jeg har i registreringen valgt den mest moderne form.

Rundetårn 2. november 1994 (revideret 2015)
Jesper Vang Hansen

————–

Rønne mandtal fra 1763

“Mandtal over alle dem som findes i Rønne Bye over 12 Aar til den 19de November 1763” – Se den originale kilde (kopi af papirkopi) Jeg transskriberede kilden i 1998 – se den her

Rønne mandtal fra 1764

Et lignende mandtal  og “ripertition” findes for Rønne den 30. april 1764 – se en kopi af en papirkopi

Rønne mandtal fra 1779

En 94 sider skattemandtal findes bevaret. En pdf-kopi af den ikke særlig godt bevarede listen kan ses her –  En transskriberet version i skema udfærdigede jeg i 1996